اجراهای زنده:

بی سرزمین تر از باد

پرسه ، میلاد

كنسرت2004