این نظر سنجی در طول یک هفته انجام شده استکدام خواننده ها را دوست دارید؟

سیاوش
46.67 درصد
(14 رای)
داریوش
6.67 درصد
(2 رای)
ابی
13.33 درصد
(4 رای)
عارف
3.33 درصد
(1 رای)
شهرام شپره
10 درصد
(3 رای)
حبیب
13.33 درصد
(4 رای)
همه را دوست دارم
6.67 درصد
(2 رای)
شرکت کنندگان 30 نفر