حکایت

شکایت

پرنده های قفسی

هرازهای بیهوده

5:اون روزها ما دلی داشتیم

 

 این آلبوم شامل 9 تراک است.اینها 5 تا ترک اصلی هستند بقیه تراکها آقای مسعود فردمنش دکلمه کردند